Dette gjør norske sparebanker unike

Foto: Tyler Olson/Adobe Stock

Over hele landet finner vi lokale og regionale sparebanker som bidrar til økonomisk trygghet og gode banktjenester. Visste du også at sparebankene er unike på et spesielt område?

Bidrar lokalt

Gjennom snart 200 år har de norske sparebankene bidratt til positiv nærings- og samfunnsutvikling over hele landet. Opprinnelig ble sparebankene etablert for å tilby hele befolkningen et trygt sparealternativ. I dag dekker landets 92 sparebanker alle bankbehov på en sikker og kundevennlig måte. I tillegg er sparebankene viktige medspillere for lokal næringsutvikling gjennom å sørge for finansiering av alt fra gründervirksomhet til store bedrifter med flere tusen ansatte.

Spesielt viktig for småbedriftene

Sparebankene er spesielt viktige for alle landets småbedrifter i distriktene. Nesten halvparten av norske småbedrifter har lokal- eller regionalbanken som sin långiver. Hele 2 av 3 bedrifter i de minst sentrale kommunene i Norge bruker lokal- og regionalbanken. Disse bedriftene representerer ryggmargen i norske lokalsamfunn, og sørger for bosetting og arbeidsplasser over hele landet.

Pådriver for det grønne skiftet

Norsk næringsliv står overfor en stor omstilling i møte med det grønne skiftet. Norge har som mål å halvere utslippene av klimagasser innen 2030. Dette er en målsetting det er vanskelig å oppnå uten at næringslivet tar sin andel av utslippskuttene i årene som kommer.   

Sparebanksektoren står klare til å finansiere investeringer i ny miljøteknologi og andre tiltak som gjør at utslippene kan reduseres. I tillegg tar sparebankene på seg pådriverrollen for det grønne skiftet:

– Gjennom å stille krav og forventninger på bærekraftsområdet til bedriftene man gir finansiering til, spiller sparebankene en nøkkelrolle i arbeidet med å omstille og utvikle norske bedrifter i møte med Norges internasjonale forpliktelser på klimaområdet. I tillegg bidrar sparebankenes grønne spare- og finansieringsprodukter til at norske bedrifter utvikler seg i riktig retning gjennom insentiver til utslippskutt, sier leder av Sparebankforeningen Iman Winkelman.

Regjeringen har gjennom sin klimamelding trukket frem finansnæringen som en viktig næring for omstilling av øvrig norsk næringsliv på klimaområdet.

Høy tillit og tilfredshet

Bank- og finanssektoren er blant våre mest digitaliserte næringer. De norske sparebankene ligger helt i tet når det gjelder den teknologiske utviklingen, og tilbyr moderne løsninger som gjør det enkelt å løse alle bankbehov fra egen pc eller mobil. Kontantandelen i samfunnet er lav sammenlignet med andre land, og Norge er på pallplass internasjonalt når det gjelder bruk av kort og mobile realtidsbetalinger. 

Samtidig har sparebanksektoren lang tradisjon for å være nær sine kunder gjennom personlig rådgivning og lokal tilstedeværelse. Dette vet kundene å sette pris på. De siste årene har de norske sparebankene økt sine utlån mer enn totalmarkedet og hatt blant de mest tilfredse bankkundene. Tilliten til de norske sparebankene er høy, og næringen bidrar til økonomisk trygghet for den enkelte.

Hva gjør de norske sparebankene unike?

På ett område er sparebanksektoren imidlertid helt unik. Dette nyter fotballag, korps og andre frivillige lag og foreninger innen et bredt spekter av ulike samfunnsområder godt av. Vi snakker selvsagt om sparebankens tradisjon med å dele ut deler av sitt overskudd til gode formål i eget nærmiljø over hele landet.

Gjennom nær 18 000 tildelinger delte landets sparebanker og sparebankstiftelser ut til sammen 2,3 milliarder kroner til samfunnsnyttige formål i 2020. Store deler av beløpene som deles ut hvert år tilfaller initiativ som kommer barn og unge til gode, men også voksne og eldre har glede av sparebankenes gavetildelinger. Størrelsen på de samlede tildelingene har økt år for år, og gjør sparebanksektoren til en av Norges største private bidragsytere på områdene for idrett, kultur og frivillighet.

– Sparebankene har en lang tradisjon med å bidra til positiv utvikling i samfunnet banken er en del av. Tildelingene fra sparebankene skaper trygge oppvekstmiljø og gode lokalsamfunn, og bidrar til et stort mangfold av aktiviteter og tiltak på mange ulike områder. Av og til er tildelingene på noen tusenlapper, mens det andre ganger er snakk om gavebeløp på flere millioner kroner. Tildelingene skjer uten noen form for krav til gjenytelse fra bankens side.  Det eneste kravet er at pengene brukes på noe som fremmer samfunnsnytte på en eller annen måte, sier leder av Sparebankforeningen Iman Winkelman.

Du finner mer informasjon om sparebankenes tildelinger til samfunnsnyttige formål på hjemmesidene til den enkelte sparebank og sparebankstiftelse.

Sparebankene styrker samfunnet

De norske sparebankene representerer over 8 500 private høykompetansearbeidsplasser over hele landet, og i særdeleshet i distriktene. Næringen utgjør om lag en tredjedel av den samlede norske banknæringen og består av 93 virksomheter med flere hundre filialer. Sparebankene konkurrerer både med andre deler av norsk banknæring, og med internasjonale aktører på området for bank og finans.

– Et samlet Storting har uttrykt at sparebankene utgjør en stor og viktig del av det norske banksystemet. En fortsatt sterk sparebanknæring forutsetter gode rammevilkår som gjør det mulig for sparebankene å videreføre sin viktige rolle som drivkraft for positiv nærings- og samfunnsutvikling lokalt og regionalt, sier Sparebankforeningen Iman Winkelman.

Les mer om hva Sparebankforeningen mener må til for å bevare og utvikle en sterk sparebanknæring i Norge