Vi ønsker å bevare og utvikle en sterk norsk sparebanksektor

Person som står oppe på et fjell.

Foto: Sebastian Warneke / Adobe stock

Dette mener Sparebankforeningen må til for å bevare og utvikle en sterk norsk sparebanksektor.

De norske sparebankene representerer over 8 500 private høykompetansearbeidsplasser over hele landet, og i særdeleshet i distriktene. Ved siden av å sørge for økonomisk trygghet for den enkelte, er sparebankene også viktige pådriver for positiv nærings- og samfunnsutvikling i by og land. 

Sparebankene konkurrerer både med andre deler av norsk banknæring, og med internasjonale aktører på området for bank og finans.

10 punkter for en sterk sparebanknæring

Sparebankforeningen har utviklet 10 punkter for en sterk norsk sparebanksektor:

1. Like vilkår

Sørg for konkurranse på like vilkår mellom sparebankene og resten av banknæringen som er til stede i det norske markedet.

2. Forutsigbarhet

Sørg for forutsigbarhet og forholdsmessighet i reguleringen av norske sparebanker.

3. Finansskatten

Sørg for at finansskatten ikke treffer sparebankene hardere enn finansnæringen for øvrig ut fra sparebankenes valg av forretningsmodell.

4. EU Regelverk

Sørg for å utnytte handlingsrommet Norge har for å foreta tilpasninger av regelverk fra EU på finansområdet der dette er viktig for å bevare en sterk sparebanknæring.

5. Rammebetingelser

Sørg for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser som bidrar til å bevare egenkapitalbevisets sterke stilling.

6. Vinn-vinn

Sørg for offentlig privat samhandling på områder der det foreligger vinn-vinn situasjoner for både brukerne, myndighetene og finansnæringen/sparebankene. 

7. Satsning på teknologifag og flere studieplasser

Sørg for økt satsning på teknologifag og flere studieplasser innenfor studieretninger som leder frem til kandidater med teknologikompetanse. Dette komme både samfunnet, næringslivet og finansnæringen/sparebankene til gode.

8. Økonomiske og regulatoriske rammevilkår

Sørg for at sparebankene og sparebankstiftelsene har økonomiske og regulatoriske rammevilkår som fortsatt gjør det mulig for næringen å være en av Norges største private bidragsytere til allmennyttige formål som kommer samfunnet, frivilligheten og lokalmiljø over hele landet til gode.

9. Anerkjenne sparebankene som en selvstendig næring

Sørg for å anerkjenne sparebankene som en selvstendig næring av stor nærings- og samfunnsmessig betydning; landets 93 sparebanker representerer 8 500 private høykompetansearbeidsplasser med et rapportert skattebidrag på nær 3 milliarder kroner i 2020. Sparebankene er sterkt tilstede både i gode og mindre gode økonomiske tider for norske bedrifter. 

10. Vekst, nyskaping og verdiskapende aktivitet

Sørg for gode rammevilkår for vekst, nyskaping og verdiskapende aktivitet over hele landet.
Sparebankene bidrar til omstilling, vekst og utvikling av norsk næringsliv, men er også avhengig av at landets bedrifter har gode rammevilkår for å kunne utvikle og bevare sterk konkurransekraft.