Personvernerklæring

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger.

I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling, for eksempel innsamling, lagring og deling, av personopplysninger. Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift består av flere tilknyttede virksomheter. Behandlingsansvarlig vil være den virksomheten du har et forhold til. Du finner en nærmere beskrivelse av de behandlingsansvarlige med tilhørende personvernerklæringer og kontaktinformasjon på denne siden.

Kontaktinformasjon

Finans Norge/Finans Norges Forsikringsdrifts kontaktinformasjon er:
Adresse: postboks 2473, 0202 Oslo
E-post: Telefon: 23 28 42 00
Organisasjonsnummer: 994 970 925/ 999 523 625

Personvernerklæringen gjelder også Finans Norge Servicekontor, organisasjonsnummer 996 549 488, heretter omtalt som Finans Norge.

Finans Norge Forsikringsdrift behandler personopplysninger i tilknytning til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF), Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) og Nemnda for helsevurdering (NHV). Behandlingen av personopplysninger er beskrevet i egne personvernerklæringer tilgjengelig på denne siden.

1. Hvilke personopplysninger vi samler inn

Vi vil behandle personopplysninger du gir direkte til oss, eksempelvis ved kontakt med oss, ved å delta på våre arrangementer eller ved besøk på våre nettsider.

I enkelte tilfeller vil vi også innhente personopplysninger om deg fra offentlige tilgjengelig kilder, samarbeidende aktører og via våre medlemsforetak.

Personopplysningene vi samler inn vil i hovedsak være; navn, kontaktopplysninger, stilling/funksjon og arbeidsgiver.

Vi behandler ikke særlige kategorier av (sensitive) personopplysninger med mindre vi har adgang til slik behandling i lov eller at du samtykker.

2. Hvordan vi kan bruke dine personopplysninger og det rettslige grunnlaget for å gjøre det

Vi behandler dine personopplysninger basert på vår berettigede interesse, for å oppfylle avtaler med deg, rettslige forpliktelser og samtykke.

VÅR BERETTIGEDE INTERESSE (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav f)

Vårt hovedformål med behandling av personopplysninger er å formidle våre vurderinger og våre standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, akademia, beslutningstakere og forbrukere. Dette innebærer også at vi behandler personopplysninger om ansatte og andre representanter hos våre medlemmer. Vår behandling av personopplysninger for disse formålene er basert på vår berettigede interesse.

Eksempler på vår berettigede interesse:

 • Kontakt med beslutningstakere
 • Dialog med ansatte i medlemsforetak
 • Administrere medlemskap i Finans Norge
 • Yte medlemsservice
 • Administrere styrer, utvalg og arbeidsgrupper i regi av Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift
 • Utsendelse av nyhetsbrev/medlemsinformasjon
 • Markedsføre kurs, seminarer og konferanser overfor ansatte hos våre medlemmer
 • ROFF
 • FOSS

OPPFYLLE AVTALE (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav b)

I tillegg til å ivareta vår berettigede interesse behandler vi også personopplysninger for å oppfylle våre avtaler.

Eksempler på oppfyllelse av avtale:

 • Kurs, seminarer og konferanser

SAMTYKKE (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav a)

I noen tilfeller ber vi om ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine. Dette gjør vi for eksempel for å sende deg informasjon og tilbud om kurs og konferanser vi arrangerer. Vårt samtykke skal inneholde informasjon om den spesifikke behandlingen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger.

 • NHV

RETTSLIG FORPLIKTELSE (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav c)

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Eksempler på behandling basert på en rettslig forpliktelse:

 • Bokføringskrav
 • Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiko (YFAR)

3. Hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til

Vi utleverer kun dine personopplysninger med ditt samtykke eller der hvor det er tillatt i henhold til lov.

Vi kan dele dine personopplysninger med andre, for eksempel våre medlemmer, våre samarbeidspartnere og enheter tilknyttet Finans Norge.

Overføring til tredjeland

Vi vil i noen tilfeller kunne overføre personopplysninger utenfor EØS-området forutsatt at det foreligger et tilstrekkelig overføringsgrunnlag:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet,
 • det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak (EUs standardklausuler, BCR), eller
 • du har samtykket til den bestemte overføringen.

4. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger trygt og sikkert. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

5. Databehandlere

Vi bruker databehandlere for å samle inn, lage eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. Vi inngår avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Mer informasjon om vår bruk av databehandlere kan fås ved å ta kontakt med oss.

For FG-kontroll, Restverdiredningen (RVR) og Dataassistert besiktigelsessystem (DBS) opptrer Finans Norge Forsikringsdrift som databehandler.

6. Dine personvernrettigheter

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg.

Innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg. Retten til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivning, beskyttelse av andre personers personvern, forretningsforhold, samt interne vurderinger.

Retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger

Hvis personopplysningene er uriktige har du rett til å be om å få opplysningene rettet, med de begrensninger som følger av lovgivningen.

Sletting

Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet i følgende tilfeller:

 • du trekker tilbake samtykket til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til å fortsette behandlingen,
 • du fremmer innsigelse mot behandlingen og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen,
 • du retter innsigelse mot behandling for direkte markedsføring,
 • behandlingen er ulovlig, eller

Begrensning av behandling av personopplysninger

Du kan be oss om å begrense behandling av personopplysninger hvis du bestrider riktigheten, lovligheten eller har fremmet innsigelse mot behandlingen. Behandlingen vil da bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet eller det kan fastslås at vår berettigede interesse går foran din interesse.

Innsigelse mot behandling

Du kan fremme en innsigelse mot vår behandling basert på berettiget interesse og du kan alltid fremme innsigelse mot behandling av personopplysninger om deg for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring.

Dataportabilitet

Du har rett til å motta, i et maskinlesbart format, personopplysninger som du selv har gitt oss dersom vår behandling er basert på samtykke eller oppfyllelse av kontrakt og behandles automatisk hos oss. Du kan også be oss om å overføre personopplysningene direkte til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk gjennomførbart.

Om du vil benytte deg av dine rettigheter (nevnt over) må du ta kontakt med oss. Vi vil da vurdere din forespørsel og du vil få svar fra oss.

7. Informasjonskapsler (cookies)

Vi samler inn, behandler og analyserer personopplysninger om bruk på våre nettsider og nyhetsbrev.

Vi benytter informasjonskapsler og tilsvarende teknologi for å levere bedre tjenester til deg, øke sikkerheten, håndtere markedsføring og å gi en god brukeropplevelse. Vi bruker også denne teknologien for å holde oversikt over besøk på nettsidene og vurdere nettsidenes ytelse.

Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler kan du fortsatt bruke våre nettsider, men dette kan medføre at tilgangen og funksjonaliteten kan bli begrenset.

8. Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger

Vi vil slette personopplysningene vi har om deg når vi ikke lenger har et gyldig formål og behandlingsgrunnlag for å behandle opplysningene.

Dette betyr for eksempel at vi ikke lenger vil behandle personopplysninger som behandles for å ivareta vår berettigede interesse når vi ikke lenger kan dokumentere at vår berettigede interesse veier tyngre enn din interesse. Dette kan for eksempel være fordi behovet ikke lenger er like sterkt eller fordi opplysningene etter en tid blir utdaterte.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av å oppfylle en avtale vil vi slette når avtalen er oppfylt og avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke sletter vi hvis du trekker tilbake samtykket og vi ikke har andre grunner for å behandle opplysningene.

Dersom vi behandler opplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse vil vi slette opplysningene så fort forpliktelsen er oppfylt, med mindre vi har andre lovlige grunner for å oppbevare opplysningene. For etterlevelse av bokføringsregelverket vil dette innebære lagring i inntil 5 år.

9. Hvordan denne personvernerklæringen og vår bruk av informasjonskapsler kan bli endret

Hvis det skjer endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandringer i personvernerklæringen. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

10. Kontakt oss eller Datatilsynet

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår behandling av personopplysninger kan du alltid ta kontakt med oss på  eller ved å sende brev til: Finans Norge Forsikringsdrift c/o Personvernombud, postboks 2473, 0202 Oslo.