Pressemelding

Ansattbilder. Portrettfoto.

Administrerende direktør Therese Riiser i Sparebankforeningen er glad for at Finanskomiteen har lyttet til foreningens forslag om å utsette lovforslaget om utdelinger fra utjevningsfondet i Prop. 13L. Foto: Kilian Munch

Finanskomiteen avviser lovforslag: – En viktig avgjørelse og et oppløftende signal!

Finanskomitéen har i dag sluttet seg til Sparebankforeningens innspill og enstemmig gått imot Finansdepartementets forslag om å endre finansforetakslovens bestemmelser om utdelinger fra utjevningsfondet.

– Dette er en kjempeviktig avgjørelse, et oppløftende signal og en anerkjennelse av sparebanknæringens betydning. En enstemmig innstilling viser at det er tverrpolitisk enighet om at sparebankene er viktige for det norske samfunnet, og at politikerne mener alvor når de sier at de vil legge til rette for at vi fortsatt skal ha en mangfoldig banksektor i Norge, sier Therese Riiser, administrerende direktør i Sparebankforeningen.

En av hovedutfordringene med lovforslaget var at det er basert på EUs banktilsyn (EBA) sin tolkning av EU-regelverket - en tolkning Sparebankforeningen og Finans Norge mener er feil. Nå sender finanskomiteen ballen tilbake til Finansdepartementet og det pågående arbeidet i Sparebankutvalget. Utvalgets mandat er omfattende og fristen kort. Sparebankforeningen mener derfor det ville være klokt av finansministeren å presisere overfor utvalget at det må gjøre sin egen, selvstendige tolkning av EU-regelverket.

– Dersom vi skal endre norsk lov, kan det ikke herske tvil om det juridiske grunnlaget for å gjøre endringene, slik tilfellet er nå. Så betydningsfulle endringer som dette må være basert på vurderinger fra norske myndigheter, og berørte parter må forstå vurderingene som ligger til grunn. Ansvaret for dette ligger i Finansdepartementet, og det er et ansvar som verken kan eller bør delegeres, sier Riiser.

Lenker: 
Finanskomiteens innstilling
Sparebankforeningens brev til finanskomiteen

Kontakt:
Therese Riiser, adm. dir., 940 50 886 (epost)
Magnus Eidem, kommunikasjonssjef, 900 23 280 (epost)