Problematisk avslag

Foto: Adobe Stock / amnaj.

Finanstilsynet har avslått Finans Norge og Sparebankforeningens anmodning om innsyn i hele dialogen mellom Finanstilsynet og Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) angående sparebankenes egenkapitalbevis. Finans Norge og Sparebankforeningen mener avslaget er problematisk.

– Denne saken kan få store virkninger for bankstrukturen i Norge, og dermed er det av så stor offentlig interesse at tilsynet bør utvise merinnsyn. Per i dag foreligger det offentlig bare ufullstendige vurderinger fra EBA, samtidig som det fulle grunnlaget for EBAs konklusjoner har stor relevans både for et sentralt lovforslag som nå ligger i Stortinget og for det pågående utredningsarbeidet i Sparebankutvalget, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Knappe vurderinger

EBA har vurdert norske regler for sparebankers kapitalstruktur og egenkapitalbevis i lys av EUs kapitalkravsregelverk. EBA anser at norske lovendringer er nødvendig for at egenkapitalbeviset fortsatt skal kunne godkjennes som ren kjernekapital (CET1) etter EU-regelverket. Disse vurderingene er imidlertid svært knappe, og Finans Norge og Sparebankforeningen har anmodet om at hele grunnlaget for EBAs konklusjoner burde offentliggjøres.

Finans Norge og Sparebankforeningen har derfor bedt om innsyn i den fulle korrespondansen mellom Finanstilsynet og EBA, men dette er nå avvist av Finanstilsynet og begrunnet med hensynet til Norges utenrikspolitiske interesser.

Lovendringer bør ikke vedtas før Sparebankutvalgets utredning foreligger

Finans Norge og Sparebankforeningen har fremlagt sterke innvendinger til EBAs betraktninger og konklusjoner, og næringen har understreket at en betydelig usikkerhet om det rettslige grunnlaget for EBAs synspunkter neppe utgjør et godt utgangspunkt for norsk oppfølging og lovendringer.

Finans Norge og Sparebankforeningen mener derfor at Stortinget ikke nå bør vedta lovendringer som berører sparebankenes kapitalstruktur, siden ytterligere utredning er påkrevd. Foruten at Stortingets beslutningsgrunnlag foreløpig er ufullstendig, så har Finanstilsynet uttalt at egenkapitalbeviset vil godkjennes som ren kjernekapital så lenge det pågår et norsk oppfølgings- og utredningsarbeid.

– Norske myndigheter må fortsette dialogen med EBA for å avklare usikkerhet og eventuelle misforståelser. Ikke minst bør Stortinget sikre at det blir forelagt et fullstendig beslutningsgrunnlag der EBAs konklusjoner er fullt belyst. Vi må unngå at det nå blir gjennomført forhastede lovendringer med mulig utilsiktede konsekvenser. Det er satt ned et utvalg som skal se på disse spørsmålene bredt og i sammenheng. Eventuelle lovendringer som berører sparebankenes kapitalstruktur bør derfor vente til vurderingene fra utvalget foreligger og er behandlet, sier Therese Riiser, administrerende direktør i Sparebankforeningen.

Finans Norge og Sparebankforeningen sendte 22. november 2023 et brev til Stortingets finanskomité der det redegjøres for bekymringer knyttet til sentrale endringsforslag i finansforetaksloven. I brevet oppfordres komiteen til å avvise lovforslaget i påvente av Sparebankutvalgets utredning, samt å sikre seg innsyn i all dialog mellom norske myndigheter og EBA i denne saken.