Sparebanknæringens gaveutdelingsvirksomhet i 2020

Familie, mor, far og barn, på brygge i Lofoten. Foto.

Happy family outdoor mother and father with baby traveling together vacation parents playing with child healthy lifestyle mountains view in Norway. Foto: EVEREST / Adobe Stock

En samlet sparebanknæring representert delte i 2020 ut 2,3 milliarder kroner til allmennyttige formål gjennom til sammen 17 939 tildelinger.

Det samlede tildelingsbeløpet fra Sparebankforeningen er noe lavere i 2020 sammenlignet med året før, viser Sparebankforeningens rapport over sparebanknæringens bidrag til allmennyttige formål. Det kan blant annet skyldes endret tildelingskapasitet blant sparebankene/sparebankstiftelsene som en konsekvens av Covid19-situasjonen. I tillegg kan forhold ved mottakerne ha påvirket størrelsen på tildelingene i 2020.

Presentasjon av de viktigste hovedfunnene fra Sparebankforeningens gaveundersøkelse for 2020

Sparebanknæringens årlige gaveutdelinger til allmennyttige formål må ikke forveksles med tradisjonell sponsorvirksomhet. Sponsing er et strategisk virkemiddel for å etablere eller forsterke en bestemt merkevare, mens gaveutdelingsvirksomhet tar form av tildelinger/støtte/aktivitet der det ikke er krav om gjenytelser knyttet opp mot markedsføring av giver.

Kravet knyttet til at tildelingene skal være av «allmenn nytte» gjelder tilsvarende ikke ved sponsoraktivitet, men er selvsagte i forbindelse med sparebanknæringens gaveutdelingsvirksomhet. Det allmennyttige arbeidet skal ta form av støtte til samfunnet banken/stiftelsen er en del av, og tildelingene er derfor som regel av lokal og regional karakter.

graf_1.png

Grafen viser samlet beløp som er utdelt til allmennyttige formål fra sparebanker og sparebankstiftelser i perioden 2016 – 2020. Tall i MNOK. Kilde: Sparebankforeningens gaveundersøkelse 2020.

graf_2.png

Grafen viser fordeling av tildelte midler til allmennyttige formål fra henholdsvis sparebanker og sparebankstiftelser. Tall i MNOK. Kilde: Sparebankforeningens gaveundersøkelse 2020.

graf_3.png

Grafen viser fordeling av utdelte midler til allmennyttige formål fra sparebankene og sparebankstiftelsene per samfunnssektor. Kilde: Sparebankforeningens gaveundersøkelse 2020.

graf_4.png

Grafen viser fordeling av utdelte til allmennyttige formål (fra sparebankene og sparebankstiftelsene) ut fra beløpsstørrelse. Kilde: Sparebankforeningens gaveundersøkelse 2020.

graf_5.png

Grafen viser sammenligning av sparebankenes og sparebankstiftelsenes samlede tildelinger på allmennytteområdet med utvalgte andre offentlige/private støtteordninger som også retter seg mot allmennytteområdet. Dette for å gi et bilde av den relative størrelsen på sparebanknæringens samlede allmennyttearbeid. Kilde: Sparebankforeningens gaveundersøkelse 2020, Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Norsk Tipping, Stiftelsen Dam, Kavlifondet, Olav Thon Stiftelsen.