Sparebankforeningens høringsvar om forslag til endringer i regelverket om utdelinger i finansforetaksloven

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 17. januar 2023 om forslag til endringer i regelverket om utdelinger i finansforetaksloven. Det vises i den sammenheng også til synspunktene gitt i Finans Norges høringssvar av 1. mars som Sparebankforeningen slutter seg fullt og helt til.