– Vil sikre en grundig utredning av sparebanksektoren

Regjeringen har i dag satt ned utvalget som skal se på kapitalstrukturen i sparebankene. Et viktig mål med utredningen er å legge til rette for gode og lønnsomme sparebanker også i fremtiden, samtidig som sparebankenes egenart og viktige samfunnsfunksjon ivaretas.

Sparebankforeningen er tilfreds med mandatet for utredningen og mener det vil sikre en grundig vurdering, i tråd med innspillene foreningen har gitt. I pressemeldingen fra Finansdepartementet understrekes viktigheten av sparebankenes rolle for blant annet norsk næringsliv og husholdninger.

– Jeg er glad for at utvalget har fått et mandat som er bredt, samtidig som det rammes godt inn gjennom måten regjeringen understreker betydningen av sparebanksektoren på. Det er et godt utgangspunkt for en grundig utredning, sier administrerende direktør Therese Riiser.

Sparebankforeningen mener sammensetningen av utvalgsmedlemmer og en referansegruppe vil være en god modell for arbeidet.

– Vi har vært opptatt av at sparebankene må være representert i et utvalg som er av så stor betydning for dem. Det er bra at utvalget er satt sammen av medlemmer som kjenner næringen godt. Kombinert med en referansegruppe bestående av blant annet representanter fra sparebankene, er jeg trygg på at utvalget har et godt utgangspunkt for å få belyst alle relevante sider av spørsmålene det skal vurdere, sier Riiser.

Finansdepartementet varsler også at høringen om utdelinger i finanssektoren vil bli fulgt opp i løpet av høsten.

– Vi ser frem til departementets oppfølging av høringen. Samtidig er det viktig for oss at dette sees i sammenheng med utredningen som utvalget nå skal i gang med, og at det gjøres en samlet og grundig vurdering av behovet for endringer i reguleringen av sparebankenes kapitalstruktur og egenkapitalinstrumenter, sier Riiser.

Kontaktperson: Therese Riiser

Lenke til regjeringen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-vurdere-kapitalstrukturen-i-sparebanker/id2992070/