Gode resultater for sparebanksektoren kommer oss alle til gode

Seks pensjonister.

Foto: alex.pin / Adobe stock

Til tross for sterk konkurranse i bankmarkedet, leverer sparebanksektoren jevnt over gode resultater for 2021. De gode resultatene kommer både innbyggere, næringsliv, fellesskapet og samfunnet som helhet til gode på ulike måter.

De siste ukene har en rekke enkeltsparebanker lagt frem sitt årsregnskap for 2021 og 4.kvartal i fjor. Tallene viser at mange av sparebankene hadde sitt beste år på lenge i 2021. Flere av sparebankene som leverer solide tall, er blant Norges største og viktigste regionbanker. I tillegg kan også en rekke av de lokale sparebankene vise til god kundevekst og bedre inntjening i fjor sammenlignet med tidligere år.  

Hva forklarer de gode resultatene i 2021?
Sparebankene konkurrerer med resten av den norske banknæringen både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Bankmarkedet er preget av sterk konkurranse og norske kunder kan enkelt bytte bank ved hjelp av noen enkle tastetrykk fra egen mobiltelefon. Det er derfor ingen selvfølge at sparebankene leverer gode tall.

De gode tallene for sparebanksektoren skyldes like fullt en kombinasjon av to viktige forhold:

 • De gode resultatene for banknæringen og sparebanksektoren i 2021 lar seg i stor grad forklare med høy økonomisk aktivitet og sterk privatøkonomi blant mange norske husholdninger. Høy sysselsetting, lave konkurstall og vekst i boligprisene har positiv innvirkning på banksektorens inntjening og lønnsomhet.  

 • I tillegg har sparebanksektoren en sterk posisjon i det norske markedet basert på en kombinasjon av nærhet og sterk digital tilstedeværelse. De senere år har sparebankene tatt markedsandeler gjennom sterkere utlånsvekst sammenlignet med resten av banknæringen. Sparebankene er i stor grad også førstevalget blant lokale næringsdrivende: tall viser at nesten halvparten av norske småbedrifter (færre enn 11 ansatte) har lokal- eller regionalbanken som sin långiver.

Hva skjer med sparebankenes overskudd?

Den norske sparebanksektoren består av 93 sparebanker og 37 sparebankstiftelser. Til sammen representerer sektoren 8 500 private høykompetansearbeidsplasser, hvorav de fleste er lokalisert i distriktene. Verdiene som sparebanksektoren lykkes med å skape gjennom å gi norske forbrukere muligheten til trygg sparing og tilgang til finansiering, kommer både innbyggere, næringsliv, fellesskapet og samfunnet til gode på ulike måter:

 • Sparebankene gjør nytte av eget overskudd for å forbli en robust og trygg bank som kan videreføre sitt nærings- og samfunnsoppdrag. Lønnsomme banker som kjenner lokalt næringsliv, er viktig i en tid der man skal skape ny vekst etter pandemitiden. 

  Sparebanksektoren spiller en avgjørende rolle for aktivitet og omstilling av norske små og mellomstore bedrifter gjennom tilgang til kompetanse og finansiering til virksomheter som vil utvikle seg og skape flere arbeidsplasser. I kommuner der lokalbanken har en høy markedsandel viser økonomisk forskning at det både er lettere for små bedrifter å få lån og lettere å få mer lån, uten at sannsynligheten for mislighold øker.  

  For store deler av norsk næringsliv, og spesielt den delen av næringslivet som holder til i distriktene, er sparebankene ofte den nærmeste - og av og til eneste - kilden til fremmedkapitalfinansiering. Robuste og trygge sparebanker har en viktig nærings- og samfunnsrolle med hensyn til å bidra til vekst i næringslivet etter hvert som myndighetene trapper ned støtteordningene som ble etablert som midlertidige tiltak i forbindelse med koronapandemien.

 • Sparebankenes eiere gjør nytte av bankens overskudd i form av utbytteutbetalinger som kommer både småsparere og norske eiere/investorer til gode.  Utbytteutdelingene fra sparebanksektoren styrker kapitaltilgangen til distriktene.

  Sparebankenes utbytteutbetalinger tilfaller i hovedsak norske eiere: Av en samlet utbytteutbetaling fra sparebanksektoren på 9,4 milliarder kroner den siste treårsperioden (sist tilgjengelige tall er for perioden 2018 - 2020), tilfalt hele 86 prosent av utbyttet til norske eiere/investorer. Knappe 14 prosent av utbytteutbetalingene gikk til utlandet. Tall viser at sparebankene utmerker seg ved at en vesentlig større del av utbytteutbetalingene tilfeller norske mottakere sammenlignet hva tilfellet er for børsnoterte foretak for øvrig.

  Hele 4 av 10 (42 prosent) av sparebankenes egenkapitalbeviseiere holder til i samme region som sparebanken har sitt hovedkontor. Ved siden av sparebankstiftelsene er dette i stor grad privatpersoner som har eierskap i egen lokale sparebank.

  Sparebankenes store innslag av nasjonale og lokale eiere gjør at sparebanksektorens utbytteutdelinger er en viktig kilde til kapitaltilgang i distriktene – direkte gjennom at utbyttemidlene reinvesteres i annen verdiskapende aktivitet, indirekte gjennom økt kjøpekraft som gir opphav til økt vare- og tjenesteetterspørsel lokalt.

  En vesentlig del av sparebankenes overskudd tilfaller også sparebankstiftelsene i form av utbytteutbetalinger. Disse midlene kommer samfunnet til gode gjennom sparebankstiftelsenes utdelinger til allmennyttige formål.
 • Sparebankenes resultater og utbytteutbetalinger kommer norske lokalsamfunn til gode gjennom sparebankenes tradisjon med å dele ut store deler av eget overskudd til allmennyttige formål.

  De gode resultatene for sparebanksektoren gjør det mulig å bevare og forsterke sparebankenes betydningsfulle rolle på allmennytteområdet. Sparebankenes gaveutdelinger kommer innbyggere, næringslivet og samfunnet som helhet til gode gjennom sjenerøse økonomiske bidrag til formål som fremmer allmennytte i vid forstand.

  Sparebanksektoren er en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet, og vil i 2022 dele ut mellom 2 – 2,5 milliarder kroner til allmennyttige/samfunnsnyttige formål ifølge Sparebankforeningens forventningsundersøkelse (jan.2022).

  Dette tilsvarer om lag 260 000 kroner i gaver til gode formål hver eneste time døgnet rundt 365 dager i året. Mange sparebanker bidrar gjennom sine gaveutdelinger også til å fremme næringsutvikling, og til å legge til rette for lokale og regionale kompetansesatsinger som kommer samfunnet og næringslivet til gode.
 • Sparebankenes inntjening og utbytteutbetalinger kommer samfunnet til gode gjennom et betydelig skattebidrag som bidrar til å bevare og styrke viktige fellesskapsløsninger på velferdsområdet.

  Finansnæringen er fastlands-Norges største skatteyter, og sparebankene betaler både selskapsskatt, finansskatt og formueskatt. Sparebanksektorens gode resultater for 2021 medvirker til at sektoren forblir en stor økonomisk bidragsyter til viktige fellesskapsløsninger gjennom sitt skattebidrag. I sum bidrar finansnæringen til:

  Et årlig direkte skattebidrag på 34,1 milliarder kroner i utlignet skatt.

  Et ekstra skattebidrag til staten på 5,7 milliarder kroner i årlig finansskatt. Finansskatten består av en ekstra arbeidsgiveravgift (+5 prosent) og en forhøyet selskapsskattesats (+3 prosent).

  Sparebankene betaler i tillegg formueskatt av deler av egen grunnkapital. Dette gir et årlig bidrag til statskassen på om lag 156 millioner kroner.

  Utbytteutbetalingene fra sparebanksektoren til private eiere/investorer gir opphav til inntekter for fellesskapet i form av utbytteskatt betalt på mottakers hånd. 

Sparebankene styrker samfunnet

I 2022 er det 200 år siden den første sparebanken ble etablert i Norge. Sparebanksektorens gode resultater for 2021 viser at sparebankmodellen den dag i dag står sterkt og at sparebankene fortsatt er mange kunders førstevalg. Dette kommer oss alle til gode – enten vi opptrer som innbyggere, bankkunder eller nyter godt av viktige fellesskapsløsninger som er finansiert gjennom skattebidraget fra lønnsomme arbeidsplasser i sparebanksektoren.