Sparebankforeningens vedtekter

Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009. Sist endret på årsmøte 27. april 2022.

Formål

§ 1.

Sparebankforeningen i Norge har til formål å fremme medlemmenes næringspolitiske interesser og ivareta deres interesser i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Foreningens arbeid er i hovedsak organisert gjennom Finans Norge-samarbeidet.

Sammen med Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) stiftet foreningen 1. januar 2010 Finans Norge (tidligere Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)). Sparebankforeningen og Finans Norge etablerte i fellesskap Finans Norge Servicekontor 28. desember 2010. Med virkning fra 1. januar 2013 ble Finansnæringens Arbeidsgiverforening integrert i Finans Norge. FNH ble avviklet pr 1. januar 2016.

Medlemskap

§ 2.

Som medlemmer av foreningen kan opptas:

- norske sparebanker

- norske filialer av utenlandske sparebanker

- sparebankstiftelser

- andre selskaper og foretak med særskilt nærhet til og/eller betydelige eierinteresser fra sparebanker 

Medlemskap i Sparebankforeningen skal omfatte både det næringspolitiske arbeidet og virksomheten som arbeidsgiverforening. Dette er likevel ikke til hinder for at sparebankstiftelser kan innvilges medlemskap i foreningen som kun innbefatter deltakelse i Finans Norges næringspolitiske virksomhet.

Søknad om medlemskap avgjøres av styret med alminnelig flertall.

Andre institusjoner enn dem som er nevnt i første ledd over, kan likevel opptas som medlemmer etter vedtak av årsmøtet, med 2/3 flertall.

Medlemmene skal støtte foreningens formål og virksomhet.

Medlemmer av Sparebankforeningen er samtidig medlemmer av Finans Norge og Finans Norge Servicekontor, med mindre annet følger av vedtak i Sparebankforeningens styre. Søknad om medlemskap i Finans Norge og Finans Norge Servicekontor avgjøres av hovedstyret i Finans Norge.

Utmelding av Sparebankforeningen må skje skriftlig med minst tre måneders varsel til utgangen av et kalenderår. Har foreningen inngått tariffavtale for vedkommende medlem med de ansattes organisasjoner, kan medlemmet likevel ikke tre ut av foreningen før tariffavtalens utløp.

Et medlem som handler i strid med foreningens vedtekter, motarbeider foreningens formål, eller unnlater å følge vedtak gjort av årsmøtet, kan etter vedtak av årsmøtet utelukkes av foreningen. Dette gjelder også i forhold til medlemmer som handler i strid med inngåtte tariffavtaler eller opptrer i strid med næringens interesser på arbeidsgiverområdet.

Årsmøtet

§ 3.

Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet. Varsel om tid og sted for ordinært årsmøte sendes medlemmene om mulig tre måneder før årsmøtet. Medlemmene sendes skriftlig innkalling senest fire uker før møtet. Med innkallingen skal følge liste over de saker som skal behandles av årsmøtet med redegjørelse for hovedinnholdet.

Ordinært årsmøte skal holdes første halvår hvert år, fortrinnsvis forut for årsmøtet i Finans Norge.

Forslag som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet, skal være innkommet til styret minst åtte uker før årsmøtet. Styret behandler saken, og legger forslaget med styrets innstilling frem for årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene krever det, og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet. Om det er nødvendig, kan ekstraordinært årsmøte innkalles med kortere frist enn angitt i første ledd. Fristen skal dog være minst to uker.

Dersom ekstraordinære forhold er til hinder for at årsmøtet blir holdt, forlenges funksjonstiden for foreningens tillitsmenn til første årsmøte, som skal holdes så snart forholdene igjen tillater det.

§ 4.

I årsmøtet kan hvert medlem delta med en eller flere representanter som må være tillits- eller tjenestemenn i vedkommende institusjon.

Av påmeldingen skal gå frem hvilken representant som er stemmeberettiget.

§ 5.

Årsmøtet velger selv møteleder.

Hvert medlem har en stemme.

Et medlem kan stemme ved fullmektig, som må være møteberettiget representant for annet medlem av foreningen. Ingen kan avgi mer enn i alt fem stemmer. Vedtak i årsmøtet er gyldig når forslaget har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer, jfr. dog §§ 15 og 16.

Ved valg skal avstemmingen være skriftlig når det blir forlangt av stemmeberettiget representant. Gjelder det et enkelt valg og ingen oppnår over halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Da anses den valgt som har fått flest stemmer. Skal flere velges ved et valg, anses de valgt som har fått flest stemmer, og over halvparten. Har ikke tilstrekkelig mange oppnådd over halvparten, foretas omvalg mellom disse, og da anses de valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Over forhandlingene føres protokoll under møtelederens ansvar. Protokollen skal godkjennes og underskrives av møtelederen og to stemmeberettigede representanter som velges av årsmøtet.

§ 6.

Årsmøtet behandler følgende saker:

1. Styrets beretning om foreningens virksomhet siden siste beretning ble avgitt.

2. Foreningens regnskap med revisors beretning.

3. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.

4. Valg av tillitsmenn.

5. Øvrige saker som er ført opp i saklisten for årsmøtet, jfr. § 3 første ledd.

6. Fastsette medlemsavgiften.

Valgkomiteen

§ 7.

Valgkomiteen velges av årsmøtet. Valgkomiteen har fem medlemmer som alle skal være ansatt i foretak som er medlem av Sparebankforeningen. Valgkomiteen bør være representativ for foreningens medlemsmasse til enhver tid.

Årsmøtet velger valgkomiteens leder ved særskilt valg for ett år om gangen.

Vedkommende kan gjenvelges som leder tre ganger. De øvrige medlemmer velges for to år om gangen.

Hvis et medlem blir valgt til leder eller trer ut av valgkomiteen i løpet av en valgperiode, skal det ved første anledning velges et nytt medlem for dennes gjenværende funksjonstid.

Årsmøtet velger hvert år to varamedlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen velger selv nestleder for ett år om gangen.

Styret og adm. direktør

§ 8.

Foreningen har et styre på inntil elleve medlemmer, som velges av årsmøtet. Styrets sammensetning skal reflektere foreningens medlemsmasse. Minst to av styrets medlemmer skal representere en sparebankstiftelse.

Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Vedkommende kan gjenvelges som leder tre ganger.

De øvrige styremedlemmer velges for to år om gangen.

Et styremedlem trer ut av styret hvis vedkommende ikke lenger er tjeneste- eller tillitsmann i en institusjon som er medlem.

Hvis et styremedlem blir valgt som leder eller trer ut av styret i løpet av en valgperiode, skal det ved første anledning velges et nytt styremedlem for hans gjenværende funksjonstid.

Årsmøtet velger hvert år seks varamedlemmer til styret. Styret velger selv nestleder for ett år om gangen.

§ 9.

Styret har møte så ofte det er behov for det. Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. For at vedtak skal være gyldig, må minst fire medlemmer ha stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Over styrets forhandlinger føres protokoll, som skal underskrives av samtlige medlemmer som har vært til stede i møtet. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er gjort i deres fravær.

§ 10.

Styret leder foreningens virksomhet, representerer foreningen utad, har ansvaret for at årsmøtets vedtak blir iverksatt og fører tilsyn med foreningens administrasjon. Styret engasjerer adm. direktør.

Styret behandler saker som forelegges foreningen i samsvar med Finans Norges vedtekter.

Adm. direktør har den daglige ledelsen av foreningen.

§ 11.

Styrets leder, eller i hans forfall nestlederen, forplikter foreningen med sin underskrift når dokumentet er parafert av adm. direktør. Ved adm. direktørs forfall, forpliktes foreningen ved underskrift av styrets leder eller nestleder som nevnt sammen med underskrift av et styremedlem.

Adm. direktør forplikter foreningen i saker som hører under den daglige ledelsen.

Regnskap og revisjon

§ 12.

Årsmøtet antar en statsautorisert revisor som skal føre kontroll med bokføringen og foreningens økonomiske disposisjoner.

§ 13.

Foreningens regnskap skal gjøres opp ved utgangen av hvert kalenderår og skal avgis til revisjon innen utgangen av februar måned. Regnskapet skal legges frem for årsmøtet sammen med innberetningen fra den statsautoriserte revisor.

Taushetsplikt

§ 14.

Tillits- og tjenestemenn og revisor i Sparebankforeningen har taushetsplikt om det som de i stillings medfør får kjennskap til. 

Vedtektsendringer

§ 15.

Endringer i og tillegg til disse vedtektene må for å være gyldige, vedtas av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmene 

Oppløsning av foreningen

§ 16.

Beslutning om oppløsning av foreningen må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Representerer de avgitte stemmer ikke minst 2/3 av medlemmene, må beslutningen gjentas på et ekstraordinært årsmøte innen fire måneder med minst 3/4 av de avgitte stemmer.

Ved oppløsning av foreningen skal dens midler etter styrets nærmere beslutning tilfalle formål som nevnt i § 1. Ved oppløsning i forbindelse med omorganisering eller omdanning kan styret beslutte at midlene skal tilfalle den juridiske enheten som helt eller delvis viderefører virksomheten i Sparebankforeningen, jf § 1, forutsatt at denne enheten i sine vedtekter har tilsvarende bestemmelser som denne.