Sparebankforeningens strategi

Illustrasjon strategi i bokser

Styret i Sparebankforeningen har vedtok på sitt møte 10. juni 2021 en strategi for Sparebankforeningens arbeid i perioden 2021 – 2023. Strategien har tittelen «Sparebankene styrker samfunnet» og består av overordnede målsettinger og definerte satsningsområder for foreningen den neste toårsperioden.

Overordnet hovedmålsetting

Sparebankforeningen skal være et sterkt, medlemsnært og verdifullt bransjefelleskap for en samlet næring.

Delmål: Arenaer for utvikling av den norske banknæringen

Sparebankforeningen skal være en aktiv og synlig medspiller for landets sparebanker gjennom å være et sterkt, medlemsnært og verdifullt bransjefellesskap for en samlet næring.  Av dette følger det også å sørge for arenaer for utvikling av den norske banknæringen på viktige områder der det er formålstjenlig at man samarbeider på tvers av den enkelte virksomhet gjennom dialog og samhandling til felles beste

Delmål: Næringspolitisk beredskap

Finans Norge spiller en viktig rolle når det gjelder å håndtere spørsmål, utfordringer og problemstillinger som er viktige på vegne av en samlet finansnæring. Arbeidet som gjøres i regi av Finans Norge på det næringspolitiske området for en samlet banknæring kommer også sparebankene til gode. Samtidig kan det være særegne spørsmål på det næringspolitiske området som utelukkende er relevant for sparebankene, eller der sparebankene har avvikende interesser enn banknæringen for øvrig. I disse sakene har Sparebankforeningen en viktig beredskapsfunksjon på vegne av sine medlemmer.

Delmål: Innsiktsarbeid og omdømmebygging

Sparebankforeningen skal bidra til økt kunnskap og innsikt om sparebankenes nærings- og samfunnsbidrag overfor allmennheten, beslutningstakere og andre av betydning for næringen. Dette innebærer å utarbeide og tilgjengeliggjøre tall, analyser og annet faktagrunnlag som får frem sparebankenes bidrag på relevante områder, og som både foreningen og medlemmene kan gjøre nytte av for å synliggjøre sparebanknæringen på en positiv måte. I tillegg har foreningen en viktig intern og ekstern rolle som omdømmebygger på vegne av sparebankene gjennom å gjennomføre kommunikasjons- og omdømmetiltak som fremhever næringens betydning, og der man alene, eller sammen med andre interessenter, bidrar til bevissthet og stolthet om hvordan sparebankene styrker samfunnet.

Delmål: Kompetansebygging, møteplasser og erfaringsdeling

Sparebankforeningen skal legge til rette for mer og bedre kompetansebygging, møteplasser og erfaringsdeling på tvers av næringen. Arbeidet skal ta form av planlegging og gjennomføring av fysiske og digitale møteplasser/arrangement/nettverkssamlinger som bidrar til innsikt, diskusjon og erfaringsutveksling mellom medlemmene om sparebanknære tema som er til nytte for medlemmene i egen bankhverdag. En viktig, underliggende målsetting bak foreningens arbeid med å legge til rette for mer dialog og samhandling på tvers av næringen, er å bevare og forsterke medlemmenes felles tilhørighet/identitet til sparebanknæringen og viktige sparebanktradisjoner.