Norges største bidragsyter til frivillighet, idrett og kultur

Barn og voksne på tur i fjellet

Hvert år deler sparebankene og sparebankstiftelsene ut flere milliarder kroner til allmennyttige formål. Sparebanknæringens samlede gaveutdelinger gjør bransjen til en av Norges største private bidragsytere til frivillighet, idrett og kultur.

Vi forbinder som regel bank- og finansnæringen med sparing, utlån og betalingsformidling. Sparebanknæringen har gjennom snart 200 år bidratt til å gi den enkelte økonomisk trygghet.  

Sparebankene har samtidig en lang tradisjon knyttet til arbeidet med å bidra til positiv utvikling i samfunnet banken er en del av. En viktig del av denne tradisjonen tar form av støtte til positive samfunnsprosjekter gjennom gaver til allmennyttige formål. Denne tradisjonen holdes i live både av sparebankene selv, og gjennom landets sparebankstiftelser.

Sterk vekst i antall tildelinger

En gjennomgang av de senere års tildelinger av sparebankenes og sparebankstiftelser viser at det har vært en sterk vekst i sparebanknæringens støtte til positive samfunnsprosjekter gjennom gaver til allmennyttige formål. For 2019 ble det gitt støtte på til kultur, idrett, frivillighet og lokal næringsutvikling på mer enn 2,5 milliarder kroner.

Det er forventet at tildelingene vil øke ytterligere i årene som kommer i forlengelsen av gode økonomiske resultater for sparebankene i kombinasjon med vekst i utdelingsgrunnlaget til sparebankstiftelsene.  

Det er en andel av overskuddet som er tillagt sparebankenes samfunnskapital som hvert år deles ut til allmennyttige formål. For stiftelsene er det inntekter knyttet til det langsiktige eierskapet i sparebanken de er knyttet til som gjør det mulig å dele ut midler.

Enkelt sagt legger sunn og lønnsom sparebankdrift grunnlaget for næringens solide samfunnsbidrag.

Hvilke formål kan motta støtte?

Formålet med utdelingene i regi av sparebankene og sparebankstiftelsene skal komme allmennyttige formål til gode. Utdelingene kan ta form av:

  • Direkte tildelinger i form av økonomisk støtte til allmennyttige formål
  • Allmennyttige investeringer i utstyr, prosjekter, virksomhet eller annet
  • Egne aktiviteter som er av allmennyttig karakter (f.eks egne arrangement rettet mot bestemte grupper)

Hvordan defineres allmennyttige formål?

Sparebankforeningen har utarbeidet et notat der de definerte rammene for begrepet allmennyttig formål. Av notatet fremgår det at begrepet må forstås slik:

  • Et allmennyttig formål er et formål har en viss allmenn oppslutning som gjør at tilstrekkelig mange personer får glede av gaven. Motsatsen til dette er at gaven bare kommer en person, eller en for snever krets av personer, til gode. Dersom gaven fremmer privatøkonomiske interesser er den ikke å betrakte som allmennyttig.

    Typiske eksempler på allmennyttige formål er kunstnerisk utsmykking av offentlige byggverk, helse- og sykeinstitusjoner, forskning, rekreasjons-, idretts- og fritidstiltak.

  • Finanstilsynet har også konkludert med at næringsvirksomhet/næringsformål kan ligge innenfor begrepet allmennyttig formål, blant annet tiltak for næringsutvikling i bankens virksomhetsområde. Informasjon som Sparebankforeningen har innhentet viser at flere sparebankstiftelser har støttet lokale næringskonferanser, arrangementer i regi av lokale næringsforeninger og stedsutviklingsprosjekter. Det er også gitt økonomisk støtte til infrastrukturprosjekter som bidrar til lokal næringsutvikling, og lokale utviklingsprosjekter innenfor ulike bransjer og næringer. Understøttelse av drift i pågående kommersiell virksomhet skal imidlertid ikke skje. En generell veiledning er at en sparebankstiftelse ikke skal eie, drive eller betale for lokal næringsvirksomhet. 

Slik søker du om støtte:

Trenger du økonomisk støtte til gode tiltak i ditt lokalmiljø? Du kan sende søknad til din lokale sparebank eller sparebankstiftelse. 

Søknadsprosessen er ikke krevende, men forutsetter at du kan beskrive hva du søker midler til og hvordan det kommer samfunnet til gode.

Ofte gjennomføres det en til to utdelingsrunder per år. Vi oppfordrer deg til å besøke nettsidene til sparebankene eller sparebankstiftelsen i området der du holder til for mer informasjon om søknadsmuligheter, frister og kriterier for tildeling.