Forventer vekst i utdelingene til gode formål i 2022

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny medlemsundersøkelse fra Sparebankforeningen: - Forventer vekst i utdelingene til gode formål i 2022

Gjennom en ny undersøkelse gjennomført blant Sparebankforeningens medlemmer fremkommer det at mer enn 4 av 10 medlemmer forventer at de vil dele ut mer midler til gode formål i 2022 sammenlignet med året før. De forventede gaveutdelingene er på minst 1,8 milliarder kroner i år.

Sparebankforeningen har gjennom en spørreundersøkelse blant landets sparebanker og sparebankstiftelser kartlagt medlemmenes forventninger med hensyn til utdelinger til allmennyttige formål i 2022. Sparebanksektoren har en lang tradisjon for å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø gjennom å dele ut deler av overskuddet til lag, foreninger og andre gode formål. Flere sparebanker er også store økonomiske bidragsytere til prosjekter og initiativ på områder som fremmer kunnskaps,- forsknings,- og næringsutvikling.

Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 5-14.januar 2022 og har en svarprosent på 68.

Minst 1,8 milliarder kroner til gode formål i 2022
Blant medlemmene som har besvart undersøkelsen, oppgir hele 44 prosent at de forventer økte utdelinger til allmennyttige formål i år. Annenhver (50 prosent) av de spurte oppgir at de forventer at egne utdelinger vil ligge på samme nivå som fjoråret, mens knappe 6 prosent forventer en reduksjon eller oppgir «vet ikke» som svaralternativ.

Summen av de anslåtte utdelingene fra sparebankene og sparebankstiftelsene beløper seg ifølge tall fra undersøkelsen samlet sett til minst 1,8 milliarder kroner i 2022. Dette gir en gjennomsnittlig utdeling per virksomhet på 23,3 millioner kroner i år.

Tar vi imidlertid hensyn til at deler av medlemsmassen ikke har besvart undersøkelsen, og at mange medlemmer oppgir en forventning om økte utdelinger i 2022, vil de samlede gavetildelingene sannsynligvis ligge i sjiktet 2 – 2,5 milliarder kroner i år.  

Tall Sparebankforeningen tidligere har innhentet viser at sparebanksektorens samlede utdelinger til allmennyttige formål beløp seg til drøyt 2,3 milliarder kroner i 2020.  Dette gjør sparebanksektoren til en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet.

Gode resultater for sparebankene gir mer til gode formål
Sparebankmodellen står sterkt blant norske forbrukere og de senere år har sparebankene tatt markedsandeler på området for blant annet utlån. Gode økonomiske resultater for sparebankene og sparebankstiftelsene gjør det mulig å videreføre tradisjonen med å dele ut deler av eget overskudd til gode formål. Sparebankforeningen minner om at det er viktig at sammenhengen mellom sparebankenes resultater og det allmennyttige arbeidet kommer tydelig frem:

  • Mange lokalsamfunn og regioner nyter godt av at sparebanksektoren bidrar med allmennyttige midler som fremmer bolyst, gode oppvekstmiljø og som også spiller en viktig rolle for regional utvikling gjennom tildelinger til blant annet kunnskapsprosjekter og forskningsmiljøer. Det er viktig å minne om at sparebanksektorens mulighet til å være en av Norges største private bidragsytere til allmennyttige formål, er avhengig av at norske kunder fortsetter å støtte opp under sin lokale sparebank gjennom bevisstgjøring om at bankens overskudd også kommer lokalsamfunnet til gode. Dette er et unikt konkurransefortrinn vi kan tydeliggjøre ytterligere som forening, og der medlemsvirksomhetene kan lære enda mer av hverandre med hensyn til synliggjøring og profilering av egen allmennyttevirksomhet, sier leder av Sparebankforeningen Iman Winkelman.

 

Nærmere 4 av 10 spurte (39 prosent) i undersøkelsen mener at økt bevissthet i lokalbefolkningen om sammenhengen mellom sparebanksektorens resultatmessige utvikling og sektorens mulighet til å dele ut deler av eget overskudd til allmennyttige formål, vil bidra til økt markedsvekst for sparebanken. Tallet er langt høyere sammenlignet med de som mener dette i liten eller svært liten grad har betydning (19 prosent).