Vellykket årskonferanse for en samlet sparebanksektor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vellykket årskonferanse for en samlet sparebanksektor

Denne uken samlet Sparebankforeningen en samlet sparebanksektor til årskonferanse i Bergen. Nærmere 330 engasjerte ledere og styremedlemmer fra landets sparebanker og sparebankstiftelser rettet oppmerksomheten mot viktigheten av at Norge har en mangfoldig finansnæring med stort innslag av sterke regionale og lokale banker.

Sparebankdagene 2021. Foto
Sparebankdagene 2021

Sparebankdagene er sparebanksektorens årlige møteplass for en samlet en samlet næring. Årets arrangement ble avholdt i samarbeid med Sparebanken Vest, og samlet tett på 330 deltakere fra landets 92 sparebanker og 35 sparebankstiftelser. Dagen ble ledet av Sparebankforeningens direktør Iman Winkelman med god hjelp av Marte Leirvåg som til daglig er kommunikasjonssjef i Grieg Group.

Sparebankmodellen står sterkt i vår tid
Den norske sparebankmodellen står sterkt og sparebankene hevder seg godt i konkurranse med resten av finansnæringen. Målt som andel av samlet utlån fra banksektoren, står sparebankene for om lag 1/3 av markedet. De siste årene har sparebankene økt sine utlån mer enn totalmarkedet, med en vekst på 7,1 prosent mot 5,7 prosent for resten av næringen.  Også når det utviklingen på andre områder, peker pilene riktig vei for tiden når det gjelder sparebankene.

Flere innledere benyttet Sparebankdagene for å tydeliggjøre og forklare viktige årsaker til at sparebanksektoren opplever en sterk utvikling for tiden. Det ble blant annet pekt på at sektoren er langt fremme digitalt, samtidig som man fortsatt lykkes med å bevare en sterk nærhet til egne kunder og forretningsforbindelser. I tillegg står sparebanksektoren sterkt fordi man er til stede over tid, og med det representerer en viktig og forutsigbar samarbeidspartner i økonomisk urolige tider slik tilfelle var under koronapandemien.

Sparebankens tradisjon med å dele av sitt eget overskudd til gode formål i eget nærmiljø, er også med på å styrke sparebanksektorens rolle og betydning gjennom at banken bidrar til å fungere som en lokal motor for aktivitet, vekst og omstilling. Spesielt er dette viktig i de deler av landet som opplever utfordringer knyttet til redusert næringsaktivitet som en konsekvens av avtakende befolkningsvekst og økende aldring i befolkningen.


Digitalisering, reguleringer og bærekraft
Som del av årskonferansen, ble det også lagt vekt på å belyse viktige tema som blir sentrale for sparebanksektoren fremover. Viktige stikkord her er digitalisering, reguleringer og bærekraft. I forbindelse med den avsluttende panelsamtalen der representanter fra både bransjen og Finanstilsynet deltok, ble det tydelig understreket at sparebankene er avhengige av langsiktige og forutsigbare rammevilkår som både bidrar til konkurranse på like vilkår, og som er forholdsmessige ut fra sparebankenes størrelse og betydning for finansiell stabilitet.  Sparebankforeningen/Finans Norge spiller en nøkkelrolle når det gjelder å skape bevissthet om dette hos både myndighetene og sentrale politikere.

Vellykket årskonferanse
Direktør for Sparebankdagene Iman Winkelman er fornøyd med årets årskonferanse, og sier at ambisjonen er å sørge for at Sparebankdagene er og forblir Norges viktigste møteplass for en samlet sparebanksektor:

  • Vi er svært takknemlige for at mange av våre medlemmer fant veien til årets Sparebankdager, og tilfreds med at mange gir tydelig uttrykk for at vårt arrangement spiller en viktig rolle når det gjelder kollektiv identitetsbygging rundt viktige sparebanktradisjoner. Fra vår side er vi også opptatt av at Sparebankdagene skal bidra til økt innsikt og læring på områder som er av betydning for at den enkelte sparebank utnytter mulighetene som følger av digitalisering, bærekraft og andre viktige trender som påvirker nærings- og samfunnsutviklingen for tiden, sier Iman Winkelman.

 

Informasjon om dato og sted for Sparebankdagene 2022 vil bli delt med medlemmene i løpet av kort tid.