Dødsdommen over sparebanker er lite nyansert

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Dødsdommen over sparebanker er lite nyansert

Nettavisens overskrift «70 sparebanker på dødsliste» bidrar til ubegrunnet frykt og usikkerhet blant norske forbrukere om sparebankenes framtid. Vår vurdering er at sparebanksektoren står sterkere enn tidligere, basert på enkeltbankenes evne til å utvikle og omstille seg. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, på Nettavisen.no.

Nettavisens overskrift «70 sparebanker på dødsliste» bidrar til ubegrunnet frykt og usikkerhet blant norske forbrukere om sparebankenes framtid. Vår vurdering er at sparebanksektoren står sterkere enn tidligere, basert på enkeltbankenes evne til å utvikle og omstille seg.

La oss innledningsvis uttrykke forståelse for at Nettavisen har behov for å gjøre en sak om omstilling av sparebanksektoren mest mulig interessant for sine lesere.

Høy tilfredshet og lojalitet

Vi blir samtidig bekymret når avisen velger en overskrift som etterlater et inntrykk av at sparebankene står i fare for å ikke overleve. Vårt inntrykk er det motsatte av hva overskriften kan forlede leserne til å tro.

Den norske sparebanksektoren står sannsynligvis sterkere enn noensinne, drevet av høy tilfredshet og lojalitet blant norske bankkunder, som i stor grad vet å sette pris på sparebankenes forretningsmodell.

Sparebankenes evne til å kombinere nærhet og personlig rådgivning med moderne, digitale løsninger har bidratt til at sparebanksektoren de siste årene har tatt en stadig sterkere posisjon i markedet.

For mange er sparebankene både et førstevalg når det gjelder tilgang til trygg sparing, og et selvsagt alternativ ved behov for finansiering.

I tillegg konstaterer vi at nærmere halvparten av norske småbedrifter har lokal- eller regionbanken som sin långiver.

Kontinuerlig omstilling

Sparebankenes sterke posisjon kommer ikke av seg selv. De siste årene har den raske teknologiske utviklingen medført et stort og stadig økende behov for investeringer i digitale løsninger som krever omfattende ressurser å utvikle og vedlikeholde.

I tillegg er de regulatoriske kravene stadig strengere på områder der man ikke skiller mellom ulike bankers størrelse, slik man har for vane å gjøre når det gjelder norsk selskapslovgivning for øvrig.

Sparebankene er dessuten pålagt å betale en egen finansskatt, som spesielt rammer banker som velger å opprettholde betjente filialtilbud hardt.

Disse og andre forhold gjør det nødvendig for våre medlemmer å omstille seg for å forbli sterke og konkurransedyktige alternativ i markedet.

Flere sammenslåinger

Over tid, og også i år, har flere sparebanker slått seg sammen for å være mest mulig robust i møte med fremtidens krav og forventninger fra kundene. I tillegg medfører de gjennomførte fusjonene at sparebankene styrker seg i møte med kravene som myndighetene stiller, på områder som det er krevende å håndtere uten tilgang på tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon.

Det er likeledes slik at den demografiske utviklingen enkelte steder gjør det naturlig å vurdere sammenslåinger.

Dette er ikke unikt for sparebanksektoren, men også noe vi ser innenfor andre næringer som opplever at lokalmarkedet er under endring, eller der teknologien bidrar til å eliminere betydningen av geografisk avstand.

Forandre for å bevare

Sparebankenes posisjon i det norske markedet er avhengig av at lokale sparebanker tar bevisste grep for å bevare og utvikle egen virksomhet. Flere av landets sparebanker har tilpasset seg gjennom sammenslåinger med andre sparebanker, og vi vil nok også i årene fremover oppleve at flere finner sammen i denne delen av norsk næringsliv.

Dette innebærer samtidig ingen dødsdom for de berørte bankene, slik man fort kan få inntrykk av på overskriftsnivå i Nettavisens artikkel. Heller tvert om; gjennom snart 200 år har de norske sparebankene vist at et godt lokalt og regionalt banktilbud er avhengig av at man forandrer og utvikler seg i møte med skiftende tider.

Dette innebærer færre enkeltsparebanker, men bidrar til en sterkere og mer fremtidsrettet sparebanksektor som helhet.

Dette innlegget ble først publisert i Nettavisen 23.november 2021.