En million nye jobber. Med sparebanknæringens hjelp!

Gå til hovedinnhold

En million nye jobber. Med sparebanknæringens hjelp!

Iman Winkelman

Finans Norge inviterer i år til en digital årskonferanse med jobbskaping som hovedtema. Tittelen på konferansen er «En million nye jobber». En ambisjon om sterk jobbvekst lar seg vanskelig realisere uten sparebanknæringens bidrag.

Tidligere i år la regjeringen frem perspektivmeldingen. Meldingen peker på viktige utfordringer for norsk økonomi i tiden som kommer, og identifiserer aktuelle handlingsalternativer for å bevare velferdsnivået slik vi kjenner det i dag.

Kort oppsummert medfører den voksende eldrebølgen i kombinasjon med fallende inntekter fra olje- og gassaktiviteten i Nordsjøen et stort omstillingsbehov for norsk økonomi. I tillegg har Norge forpliktet seg til å bli et lavutslippssamfunn. Det grønne skiftet gir mange nye verdiskapingsmuligheter, men innebærer også utfordringer for enkeltbransjer som må endre og tilpasse seg for fortsatt å ha livets rett.

På kort sikt har også koronapandemien medført lavt aktivitetsnivå i deler av norsk økonomi. Dette resulterer i økt arbeidsledighet og en oppgang i antall permitterte. Ingen kan med sikkerhet si hvor lang tid det vil ta før vi er tilbake i en normalsituasjon, eller om alle de som i dag står utenfor arbeidslivet, vil ha en jobb å gå til den dagen pandemien er over.

Høy sysselsetting er viktig for velferden

Store deler av vårt velferdssamfunn er basert på verdien av den enkeltes arbeidsinnsats. Høy sysselsetting legger grunnlaget for både privat og offentlig velferd. Det er derfor ikke overraskende at regjeringen gjennom perspektivmeldingen peker på jobbskaping som en av sine viktigste strategier for et bærekraftig samfunn. Dette bør alle ha som ambisjon å bidra til uavhengig av bransje og sektor. At Finans Norge også gjør dette som sitt hovedtema på sin årskonferanse, tyder på at finansnæringen viser vei, og tar ansvar, for å bidra til å realisere viktige samfunnsmål.  

Sparebankene styrker samfunnet

Landets sparebanker spiller en viktig rolle for utviklingen av lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser over hele landet. Gjennom sin lokale tilstedeværelse er sparebankene ofte norske bedrifters førstevalg når det gjelder tilgang til finansiering. Spesielt for majoriteten av norsk næringsliv, som består av små og mellomstore virksomheter, spiller sparebankene en avgjørende rolle for at nye ideer og satsninger skal la seg realisere. Sparebankenes virksomhet er avgjørende for at folk har en jobb å gå til, og at det kommer nye jobber til.   

Over en milliard tilbake til samfunnet fra sparebankstiftelsene

De samfunnsmessige ringvirkningene av sparebanknæringens aktivitet er også store når det gjelder å skape gode bomiljø som gjør det lettere for lokale bedrifter å rekruttere og beholde verdifull arbeidskraft. De årlige gaveutdelingene i regi av sparebankstiftelsene og sparebankene til allmennyttige formål gir grunnlag for et variert og mangfoldig tilbud innen idrett, kultur og frivillighet i mange nærmiljø. Bare sparebankstiftelsene alene bidrar med over en milliard kroner alene tilbake til samfunnet de er en del av. I tillegg kommer sjenerøse gaveutdelinger og sponsorat fra sparebankene. Kombinasjonen av gode lokalsamfunn og spennende arbeidsplasser legger grunnlaget for fortsatt spredt bosetting, og for lokal jobbskaping basert på lokale bedrifters konkurransekraft.

De færreste blir helter av å slå seg selv på brystet. Vi skal fra vår side også være forsiktige med å konkludere bastant med hensyn til sparebanknæringens samlede nærings- og samfunnsbidrag. Samtidig er det mye som tyder på at sparebankene og sparebankstiftelsene er en avgjørende byggestein i myndighetenes arbeid med å skape bærekraftige samfunn med høy jobbvekst. Eller sagt annerledes: Sparebankene styrker samfunnet i bred forstand!